Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 6 w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej

  

§ 1

Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Projekt edukacyjny jest realizowany na poziomie klas drugich lub trzecich gimnazjum.
Uczeń gimnazjum realizuje przynajmniej jeden projekt edukacyjny. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej. Temat projektu jest wpisywany na świadectwie ukończenia szkoły, zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

§ 2

Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych w ramach posiadanych przez siebie środków.

§ 3

Czas trwania projektu ustala opiekun projektu. Projekty realizowane są w grupach klasowych lub międzyklasowych.

§4

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje do końca kwietnia poprzedzającego roku szkolnego koordynatora projektów edukacyjnych.

§ 5

Dyrektor szkoły w porozumieniu z koordynatorem projektów i Radą Pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego.

§6

W roku szkolnym poprzedzającym realizację projektu do 10 czerwca opiekunowie zgłaszają temat oraz krótki opis planowanego przez nich projektu do koordynatora.

§7

Tematyka projektów wraz z krótkimi opisami oraz ze wskazaniem opiekunów projektu jest przedstawiana przez koordynatora Dyrektorowi szkoły.

§8

Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.
Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z koordynatorem i z opiekunem danego projektu.

§9

Do 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego projekt na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń zostaje zamieszczona lista zbiorcza proponowanych tematów projektów, ich krótki opis oraz imię i nazwisko opiekuna projektu.

§ 10

Do 15 czerwca roku szkolnego poprzedzającego projekt wychowawcy klas informują uczniów klas pierwszych i drugich o obowiązku realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego oraz zapoznają uczniów z Regulaminem Realizacji Projektów Edukacyjnych w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej.

§ 11

W pierwszym tygodniu października każdego roku szkolnego uczniowie mają obowiązek wybrania tematu projektu oraz zgłoszenia się do jego realizacji u opiekuna projektu.
Opiekun projektu wypisuje uczniowi zaświadczenie (załącznik 1), które uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy klasy. Jeżeli uczeń nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, zostanie ukarany negatywnym wpisem z zachowania, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej oraz przydzielony do grupy projektowej, w której będą jeszcze wolne miejsca.

§ 12

Liczbę uczniów określa z góry opiekun projektu. Po zamknięciu listy opiekun nie przyjmuje dodatkowych osób. Uczeń, który zadeklarował udział w wybranym projekcie nie ma możliwości rezygnacji z tematu projektu.

§13

W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu.
Za szczególnie uzasadnione przypadki zwolnienia z realizacji projektu przyjmuje się: uczniów odbywających nauczanie indywidualne, posiadających orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niepełnosprawnych umysłowo lub innych, udokumentowanych niemożnością pracy w zespole zadaniowym.

§14

Na pierwszym zebraniu ogólnym z rodzicami klas II, III gimnazjum, jednak nie później niż w terminie do końca września każdego roku szkolnego wychowawcy klas informują rodziców o obowiązku realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego przez uczniów, a także zapoznają ich z Regulaminem Realizacji Projektów Edukacyjnych w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej.

§ 15

Uczniowie do 20 października każdego roku szkolnego na godzinie wychowawczej deklarują pisemnie swój udział w projekcie (załącznik 2). Wychowawcy dostarczają deklaracje do Dyrektora szkoły, który je zatwierdza i przechowuje do końca nauki ucznia w gimnazjum.

§ 16

Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu ustala z zespołem uczniowskim:
a. cele ogólne i szczegółowe projektu,
b. fazy projektu,
c. formy konsultacji,
d. formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
e. podział na grupy,
f. przydział zagadnień, podział zadań (nauczyciel – uczniowie) i zasady współpracy,
g. sposób, termin i czas prezentacji publicznej projektu przez uczniów,
h. kryteria oceny projektu.
Na podstawie dokonanych ustaleń opiekun projektu przygotowuje kontrakt (załącznik 3 i 3A), który zostaje podpisany przez uczniów oraz kartę projektu (załącznik 4), którą należy złożyć u koordynatora projektów. Koordynator wraz z opiekunem projektu sprawdza poprawność karty projektu i przekazuje do zatwierdzenia przez Dyrektora szkoły. Karty projektów są przechowywane do końca nauki ucznia w gimnazjum.

§ 17

Podczas pracy nad projektem opiekun na bieżąco monitoruje prace zespołu projektowego i poszczególnych jego członków oraz udziela wskazówek i konsultacji, a także kontaktuje się z wychowawcą klasy i przekazuje mu informacje o pracach zespołu projektowego.

§ 18

Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma i termin są uzależnione od tematyki realizowanego projektu. Formę i termin prezentacji określa opiekun projektu z uczniami w porozumieniu z koordynatorem projektów i Dyrektorem szkoły.

§ 19

W zależności od tematyki projektu w prezentacjach, jako obserwatorzy i zaproszeni goście, mogą uczestniczyć:
1. uczniowie danej klasy,
2. dyrektor lub wicedyrektor gimnazjum,
3. szkolny koordynator projektów edukacyjnych,
4. wychowawca klasy,
5. rodzice uczniów biorących udział w projekcie,
6. osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych itp., z którymi wiązała się tematyka projektu,
7. inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.
Gimnazjum w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną publicznej prezentacji.

§ 20

Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył w realizacji projektu/nie uczestniczył w realizacji projektu.
Podstawą wpisania udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie ukończenia gimnazjum jest spełnienie przez niego warunków, którymi powinny być między innymi:
• czynny udział w pracy nad projektem w zespole,
• doprowadzenie prac nad projektem do końca, nawet jeżeli efekt końcowy nie jest całkowicie zgodny z oczekiwaniami,
• udział w publicznej prezentacji projektu.

§ 21

Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny z realizacji projektu do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów.
Opiekun projektu ocenia zespół projektowy za realizację celów, selekcję informacji, terminowość, wkład pracy i zaangażowanie, komunikatywność i umiejętność współpracy w grupie i publiczną prezentację.
Uczniowie dokonują samooceny/ewaluacji udziału w projekcie (załącznik 4).

§ 22

Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w naszej szkole.

§ 23

Na zakończenie projektu każdy opiekun projektu składa u koordynatora projektów sprawozdanie z realizacji projektu (załącznik 5) i wypełnia dla każdego ucznia, który zaliczył uczestnictwo w projekcie załącznik do arkusza ocen (załącznik 6).
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, koordynator składa sprawozdania u Dyrekcji szkoły.

§ 24

Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

 

 

Thursday the 22nd. . Joomla 3.0 Template.