info2"We środę akcja strajkowa w naszej szkole będzie kontynuowana."

Szkolny Komitet Strajkowy

received 379639136218260Uczniowie klasy Ib i IIc SP wzięli udział w konkursie na wykonanie pisanek wielkanocnych w technikach tradycyjnych, o motywach zdobniczych utrwalonych tradycją na terenie powiatu gorlickiego. Każdy uczestnik konkursu wykonał własnoręcznie dwie pisanki jedną spójną techniką.
16 kwietnia w Domu Polsko- Słowackim odbyło się rozstrzygniecie konkursu i rozdanie nagród.
II miejsce zdobyła Amelka Wilczkiewicz z klasy IIc, III miejsce Emilka Drzymała z klasy IIc. Wyróżnienia otrzymali uczniowie z klasy Ib: uczennica Emilka Bartusik i Paweł Homa.

Wiesława Ptaszek

info3Egzaminy ósmoklasistów w naszej szkole odbędą się wg ustalonych wcześniej terminów.

Uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej proszeni są o stawienie się w dniu 15 IV 2019 r. o godzinie 8.15 w szkole na egzamin.

dyr. Sławomir Kowalski


info2EGZAMINY GIMNAZJALNE

Egzaminy gimnazjalne w naszej szkole odbędą się wg ustalonych wcześniej terminów.

Uczniowie klasy III gimnazjum proszeni są o stawienie się dnia 10 IV 2019 o godzinie 8.15 w szkole na egzamin.

Burmistrz Miasta Gorlice informuje, że w dniu dzisiejszym (4 kwietnia 2019 r.) w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, odbyło się spotkanie z dyrektorami Miejskich Zespołów Szkół i Przedszkoli.

Zgodnie z otrzymanymi deklaracjami informujemy, że w szkołach których organem prowadzącym jest Miasto Gorlice,
nie ma zagrożenia w przeprowadzeniu egzaminów: gimnazjalnego i ósmoklasisty.

Niezależnie od powyższego informujemy, że
zdecydowana liczba nauczycieli szkół i przedszkoli, zadeklarowała udział w zapowiadanym strajku, który prawdopodobnie rozpocznie się od 8 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z zapewnieniami dyrektorów biorących udział w spotkaniu, bez zakłóceń funkcjonować będą Miejskie Przedszkole Nr 1, Miejskie Przedszkole Nr 3 oraz Miejskie Przedszkole Nr 5. W pozostałych szkołach oraz placówkach wystąpi znaczne ograniczenie w obsadzie kadrowej, w związku z czym,
rekomendujemy zapewnienie we własnym zakresie opieki nad dziećmi w dniu 8 kwietnia (i w razie kontynuowania strajku w kolejnych dniach). Opieka nad wszystkimi dziećmi, które przyjdą w dniu 8 kwietnia zostanie zapewniona.
Prosimy Państwa - Rodziców o zrozumienie sytuacji. Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami szkół i na bieżąco będziemy reagować na rozwój sytuacji oraz podejmować stosowne działania, aby ewentualna akcja strajkowa nauczycieli nie odbiła się negatywnie na uczniach.

zyczenia wielkanoc 2019W imieniu całego Samorządu Uczniowskiego pragnę życzyć Państwu zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Wielkiejnocy. Wiosennego nastroju oraz dużo radości płynącej z rodzinnych spotkań.W imieniu całego Samorządu Uczniowskiego pragnę życzyć Państwu zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Wielkiejnocy. Wiosennego nastroju oraz dużo radości płynącej z rodzinnych spotkań.

Przewodniczący SU

Kacper Rak

wielkanoc 2019W piątek 5.04.2019 przedstawiciele SU złożyli życzenia wielkanocne nauczycielom oraz wszystkim pracownikom administracji i obsługi szkoły. Uczniowie wraz z życzeniami wręczyli pisanki i czekoladowe jajeczka. Tego dnia w naszej szkolę można było odczuć atmosferę zbliżających się świąt.

minisiatkowka 20194 kwietnia 2019 r. na Hali sportowej MOSiR w Nowym Sączu odbyły się Mistrzostwa Rejonu Szkół Podstawowych w minisiatkówce chłopców. Do zawodów zgłosiły się 4 zespoły mistrzowie powiatów limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, miasta Nowy Sącz . 

pokazy chemiczne 20194 kwietnia 2019 r. zorganizowano dla uczniów naszej szkoły pokazy fizyczno - chemiczne, które przeprowadziła grupa "Zaelektryzowani", specjalizująca się propagowaniem atrakcyjnej edukacji. W pokazach wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły podstawowej. Przedstawienie zawierało elementy wykładu, laboratoriów naukowych, kabaretu oraz interaktywnego quizu, co pozwoliło uczniom na czynny udział w pokazach. Tematy doświadczeń: rura Bernoullego, lewitujace piłki, siła odśrodkowa, płonąca dłoń, zielony smok, ciecz nieniutonowska, właściwości wodoru, propanu i butanu, zabawy z helem.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym

za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

Tuesday the 25th. . Joomla 3.0 Template.