1. Organizatorem konkursu jest nauczycielka języka angielskiego pani Agnieszka Sztaba.
2. Konkurs jest adresowany do uczniów kl. VI-VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum naszej szkoły.
3. Celem konkursu jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, promowanie integracji europejskiej, a także rozbudzanie zainteresowań tematyką funkcjonowania Unii Europejskiej.
4. Udział w konkursie oraz podanie przez uczestników danych osobowych są całkowicie dobrowolne. Zgłoszenie uczestników konkursu następuje poprzez ustną deklarację chęci wzięcia udziału w konkursie, poparte mailem od rodzica. Termin zgłoszenia: do 7 maja.
5. Językiem konkursu jest język polski.


6. Test sprawdzający jest w większości testem wyboru, w którym tylko jedna odpowiedź spośród proponowanych odpowiedzi jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik konkursu otrzyma jeden punkt. Pytania otwarte będą punktowane inaczej.
7. Lekturą, z której zaczerpnięte zostaną pytania konkursowe będzie strona internetowa https://europa.eu
8. W skład jury wchodzą pani Agnieszka Sztaba i pani Sylwia Zimowska.
9. Konkurs będzie przeprowadzony 9 maja 2019r. (czwartek)
10. Dla zwycięzców (pierwsze trzy miejsca) przewidziano nagrody. Uczniowie biorący udział w konkursie, którzy uzyskają co najmniej 30% poprawnych odpowiedzi otrzymają pozytywne wpisy do dziennika elektronicznego.
11. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
13. Informacji dotyczących konkursu udziela pani Agnieszka Sztaba.

Thursday the 22nd. . Joomla 3.0 Template.